(1)
Khasbulloh, M. N. . RELEVANSI SIKAP DAN MINAT MAHASISWA DENGAN KESIAPAN MENJADI GURU PROFESIONAL PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN KEDIRI: SEBUAH ANALISIS MULTIPLE LINEAR REGRESSION. Realita 2018, 16.